Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LIBRERO NEDERLAND B.V.
Gedeponeerd bij de KvK te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 11024172

Artikel 1: ALGEMEEN
1. Librero Nederland B.V. (hierna te noemen: Librero) verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Librero en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden. 2. Algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.

Artikel 2: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen van Librero zijn steeds vrijblijvend en herroepelijk. De door Librero met Afnemers gesloten overeenkomsten zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Librero zijn bevestigd. 2. Het in artikel 1 en in het onderhavige artikel gestelde is ook van toepassing op de door vertegenwoordigers van Librero of andere personen in dienst van Librero gedane aanbiedingen en toezeggingen, zomede op de door hen gemaakte afspraken. 3. De bedragen genoemd in de offertes zijn exclusief omzetbelasting, belasting op toegevoegde waarde en dergelijke. 4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de vooraf geheel opgegeven prijs. 5. Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van Librero ontheffen Librero van de leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende. 6. Alle opgaven van Librero van getallen, maten, omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten in de getoonde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Librero.

Artikel 3: WIJZIGING IN OPDRACHT
1. De wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens Afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden Afnemer extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door Afnemer na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan Librero ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven, dan is het risico voor tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van Afnemer.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Librero buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 4: LEVERING 1. Alle aanbiedingen van Librero zijn gebaseerd op levering, niet-franco op het afleveringsadres; de transportkosten zijn derhalve voor rekening van Afnemer.
2. Bij leveringen boven een vast te stellen waarde, wordt door Librero in de transportkosten bijgedragen.
3. Door Librero te leveren zaken zijn voor risico van Afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de zaken de magazijnen dan wel bij levering op aanvoer van derden de magazijnen van deze derden hebben verlaten. Indien bij een consumentenkoop de zaak bij Afnemer wordt bezorgd, is de zaak pas voor risico van Afnemer van bezorging af.
4. Librero is bevoegd de zaken voor rekening van Afnemer tegen risico`s te verzekeren.
5. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. indien de zaken door of namens Afnemer worden afgehaald, door de in ontvangstname der zaken; b. bij verzending via een vervoermiddel van Librero; door de aflevering ten huize of aan het magazijn van Afnemer.
6. Elke eigendomsoverdracht op basis van de overeenkomst tussen partijen gaat, mogelijk in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen Afnemer ter zake uit de overeenkomst aan Librero verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de hoofdsom gerekend, maar onder andere ook de eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
7. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten.
8. Het staat Librero vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

Artikel 5: LEVERTIJD
1. Librero zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Afnemer Librero altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
2. De levertijd gaat in nadat Librero de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in het bezit zijn van Librero en Afnemer Librero, in overeenstemming met Librero, de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en voorbereidende werkzaamheden heeft verricht. Indien bovendien bij aanneming der opdracht betalingen in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
3. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter beoordeling van Librero, ter verzending gereed zijn een en ander nadat door Librero Afnemer daarvan in kennis is gesteld.
4. Verlenging van de levertijd kan op verzoek van Afnemer slechts geschieden met uitdrukkelijke toestemming van Librero. Eventueel voor Librero uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening van Afnemer.
5. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade terzake van niet, niet tijdige of niet volledige levering indien Afnemer Librero onmiddellijk na afloop van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum schriftelijk heeft gesommeerd binnen 8 dagen na verzending van de sommatie alsnog aan haar leverings verplichtingen te voldoen en Librero daarmede in gebreke blijft.
6. In afwijking van het in het voorafgaande bepaalde wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ontbonden te zijn indien of voor zover zij niet binnen 3 maanden na afloop van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is uitgevoerd.

Artikel 6: VERTRAGING DOOR DE AFNEMER
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de opdracht door Afnemer of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan Librero over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte respectievelijk afgeleverde gedeelte en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten al dan niet vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van de opgeslagen zaken worden beschikt op de termijn, waarop indien geen vertragingen waren ingetreden zou zijn beschikt geworden. Mocht deze termijn niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van de order in deze kwestie normaliter benodigde tijd.

Artikel 7: OVERGANG RISICO
Dadelijk nadat de zaken, of de belangrijkste onderdelen daarvan, als afgeleverd gelden in de zin van artikel 4, draagt Afnemer het risico van alle directe en indirecte schade welke aan of door deze zaken voor Afnemer of derden mocht ontstaan. In geval van consumentenkoop in de zin van art. 7:5 BW draagt Afnemer eerst dan het risico van alle directe en indirecte schade aan de zaak van bezorging af.

Artikel 8: RETENTIE RECHT
Wanneer Librero zaken van Afnemer onder zich heeft, is Librero gerechtigd die zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Librero nog steeds heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Afnemer, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van Afnemer, tenzij Afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Librero ook in geval Afnemer in staat van faillissement komt te verkeren of surséance van betaling heeft verkregen.

Artikel 9: BETALING, RENTE EN KOSTEN
1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen zal Afnemer de bedragen van de facturen steeds zonder korting of compensatie dienen te verrichtten binnen 14 dagen na de factuurdatum.
2. Indien Afnemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Librero, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht Afnemer een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd de Librero verder toekomende rechten. Maandgedeelten worden als één gehele maand berekend.
3. Afnemer is aan Librero, buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemeen voorwaarden en de aangegane overeenkomst, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die Librero maakt ten einde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte van Afnemer te vorderen dan wel aangesproken door Afnemer zich te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte verweer door Librero is gevoerd.
4. Buitengerechtelijke kosten zijn door Afnemer verschuldigd in ieder geval dat Librero zich voor de invordering van behulp van een derde heeft verzekerd. Onverminderd eventueel verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, te vermeerderen met de omzetbelasting en btw. Bij eventuele faillissementsaanvrage door Librero van Afnemer is Afnemer daarenboven de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 10: RECLAMES
1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van Afnemer terzake van de hoedanigheid ener leverantie.
2. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien deze binnen 8 dagen na ontvangst der zaken schriftelijk zijn ingediend onder overlegging van bewijs dat het reclame betreft terzake van door Librero gedane leveranties. Afnemer die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
3. Afnemer zal in geen geval aanspraak maken tegen Librero kunnen doen gelden nadat Afnemer het geleverde of een gedeelte daarvan aan derden heeft doorgeleverd.
4. In geval van gerechtvaardigde reclame heeft Librero steeds het recht de gereclameerde zaken door andere te vervangen mits de herlevering binnen 7 dagen na ontvangst van de reclame plaatsvindt.
5. Onder de in het geding zijnde zaken wordt steeds verstaan dat deel waarop de reclame betrekking heeft. De opschorting eindigt op het tijdstip waarop door de Rechtbank uitspraak is gedaan of het geschil in der minne tot een einde is gekomen.
6. Retourzendingen welke niet vooraf zijn gegaan door een schriftelijke reclame als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn niet toegestaan. De kosten van niet toegestane dan wel ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer. Librero heeft in bedoelde gevallen het recht voor risico en voor rekening van Afnemer onder derden op te slaan dan wel in daartoe door Librero bestemde ruimten op te slaan. Afnemer is verplicht tot verzekering van de te retourneren zaken. Bovendien is Afnemer aansprakelijk voor de schade door zijn nalatigheid ontstaan. Ten aanzien van de kosten verband houdende met niet toegestane retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Librero genomen toegestane maatregelen is de specificatie van Librero voor Afnemer bindend behoudens tegenbewijs.
7. Mocht Librero verkeerde zaken geleverd hebben, dan zal Afnemer dit direct aan Librero mededelen en haar in staat stellen het verkeerde terug te (doen) halen en de juiste zaken af te leveren. Afnemer is aansprakelijk voor onzorgvuldige bewaring van het verkeerd geleverde. In geval van consumentenkoop is Afnemer eerst dan aansprakelijk van de bezorging af.

Artikel 11: OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid die de nakoming van enige verplichting van de zijde van Librero kan verijdelen of bemoeilijken en waarvoor niet geldt dat naar de kennelijke strekking van de betreffende verplichting Librero heeft beoogd dat die omstandigheid voor haar risico zou zijn. Onder genoemde omstandigheden moeten tenminste worden begrepen: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en ander stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking op stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisatie, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, epidemieën en pandemieën (zoals, maar niet beperkt tot COVID-19), niet leveren van noodzakelijk zaken aan Librero door derden en andere onvoorziene omstandigheden ook in het land van herkomst der zaken, welke normale bedrijfsgang storen en de uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken alsmede surséance van betaling, stilleggen, liquidatie of faillissement van Afnemer of dienst bedrijf en ook niet behoorlijke en/of niet tijdige nakoming door Afnemer van diens verplichtingen jegens, Librero, alsmede, elke aan de wil en/of controle van Librero onafhankelijke omstandigheid - al dan niet voorzienbaar - waardoor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht duidelijk of permanent verhinderd wordt, voor zover deze overmacht niet is te wijten aan de schuld van Librero of noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Bij overmacht heeft Librero het recht de uitvoering van het werk voort te zetten op het moment dat zulks weer mogelijk is, op welk moment Librero ook gerechtigd is eventuele prijswijzigingen door te berekenen.

Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens algemeen geldende rechtsregels van openbare orde geldt de voldoening door Librero aan haar verplichtingen steeds als enige en algehele schadevergoeding.
2. Mocht Librero onverwijld jegens Afnemer aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Librero gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
3. Aansprakelijkheid van Librero reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Librero tot enige remedie kan worden aangesproken, zoals vergoeding van schade, beperkt tot 12 maanden na levering.

Artikel 13: ONTBINDING
1. Onverminderd de aan Librero verder toekomende rechten heeft Librero het recht, indien Librero door overmacht als bedoel in artikel 11 wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
2. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke door hem uit deze of uit enig andere met Librero gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Librero het recht, zonder enige in gebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, doch onverminderd de Librero verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Librero ten laste van Afnemer heeft of krijgt duidelijk en ineens opeisbaar.
3. Indien Librero ingevolge het gestelde in alinea 2 van dit artikel de uitvoering van de overeenkomst opschort zal Librero de afgewerkte, in bewerking zijnde en de overige in de prijs inbegrepen zaken voor rekening en voor risico van Afnemer opslaan en zal Afnemer Librero de contractuele prijs betalen, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van de ontbrekende en met de eventuele reeds betaalde termijnen.
4. Indien Librero ingevolge het gestelde in alinea 1 en 2 van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt heeft Librero het recht van Afnemer te verlangen dat deze de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs ingegrepen materialen tot zich neemt tot betaling van de contractuele prijs, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan Librero de zaken voor rekening van Afnemer zal opslaan dan wel verkopen. In de gevallen gesteld in beide vorige alinea’s gaat op het moment dat de betaling plaatsvindt de eigendom der betaalde zaken op Afnemer over.

Artikel 14: INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTEN
1. Librero behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van Librero zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Librero of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

Artikel 15: TOEPASSELIJK RECHT
Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlands recht toepasselijk, terwijl alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, voor zover dit wettelijk is toegestaan, tenzij Librero de voorkeur mochten geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Afnemer.
Verkooppunten Zoek op plaats of postcode
Lees meer Lees minder NL